Výberové konanie na obsadenie funkcie „PREZIDET BASKETBALOVÉHO KLUBU“

Konateľ spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. (MŠK) vyhlasuje v zmysleOrganizačného poriadku MŠK a na základe rozhodnutia Správnej rady Basketbalového klubu MŠK

Výberové konanie na obsadenie funkcie „PREZIDET BASKETBALOVÉHO KLUBU“

Písomnú kandidatúru s koncepciou rozvoja Basketbalového klubu MŠK na obdobie 5 rokov v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie prezident BK – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 4.12.2020 do 14.00 hod. na adresu:
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom.
Výberové konanie sa uskutoční v utorok 8. decembra 2020 od 15.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom.

V Žiari nad Hronom 16.11.2020