Klubové a členské príspevky

VR BK MŠK schvaľuje od 1.8.2022 platbu KP vo výške 60€ mesačne pri celoslovenských súťažiach, 40€ mesačne pri oblastných súťažiach a 20€ mesačne v prípravke. Pokiaľ hráč pendluje do vyššej súťaže, platí sumu podľa nej. Hráč BK platí KP vždy do 10-eho nasledujúceho mesiaca, v plnej výške za všetky mesiace okrem mesiaca júl. ČP vo výške 12€ ročne je člen BK povinný zaplatiť do konca februára príslušného roka, alebo do 30 dní od vzniku členstva v alikvótnej výške.

Číslo účtu

4021129004/7500
IBAN: SK77 7500 0000 0040 2112 9004

Pri úhrade príspevkov cez osobný účet je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo členského preukazu a informáciu, či ide o členský príspevok (ČP) alebo klubový príspevok (KP)

Do správy pre prijímateľa uveďte, prosím, aj meno a priezvisko člena BK aj rok narodenia.