Klubové a členské príspevky 2023/2024

 

Družstvo prípravky v jednotnej sume 20,- € mesačne.
Družstvo mikroligy (U10) v jednotnej sume 30,- € mesačne.
Družstvá, ktoré budú hrať oblastnú súťaž (U11, U12) vo výške 40,- € mesačne
a družstvá, ktoré budú hrať celoslovenskú súťaž (U19, U17, U14) vo výške 50,- € mesačne.

U družstiev od mladších mini až po družstvo juniorov je 11 platených mesiacov a to od augusta až do júna.
Prípravka, mikroliga platí 10 platených mesiacov a to od septembra až do júna.

Zároveň platí, ak hráč trénuje a hráva s družstvom (tzv. pendlovanie),
ktoré hrá celoslovenskú súťaž je rodič povinný platiť poplatok za celoslovenskú súťaž.

Hráč BK platí klubový príspevok (KP) vždy do 15-eho aktuálneho mesiaca a to v plnej výške.

Zároveň sa VR ustanovuje na tom, že v prípade ak by u niektorých rodičov mal tento schválený klubový príspevok
dopad na to, či dieťa bude naďalej hrávať basketbal a uvedená suma by bola pre rodinný rozpočet neudržateľná.
Schvaľuje sa proces udelenia zníženia klubového príspevku a to za predpokladu,
že daný rodič písomne požiada prezidenta klubu o udelenie výnimky, kde písomne odôvodní prečo by mu mala byť udelená výnimka.
Uvedený rodič predloží prezidentovi BK k nahliadnutie doklady o jeho príjmoch a výdavkoch
a to tak aby bolo zrejmé, že je dôvodom osobitného zreteľa a je možné mu udeliť výnimku.
Výnimka sa bude následne na návrh prezidenta schvaľovať na najbližšej VR a to s tým,
že výnimka bude platiť spätne odo dňa požiadania o výnimku.
Udelená výnimka teda bude riadne schvaľovaná VR, nakoľko ide o zníženie príjmu BK.

Členský poplatok MŠK (ČP) vo výške 12€ ročne je člen BK povinný zaplatiť do konca februára príslušného roka, alebo do 30 dní od vzniku členstva v alikvótnej výške.

 

Číslo účtu

4021129004/7500
IBAN: SK77 7500 0000 0040 2112 9004